Verklaring aangaande CGK Zwolle

VERKLARING AANGAANDE CGK ZWOLLE

Met ontsteltenis en verdriet hebben we kennis genomen van het feit dat de raad van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle het besluit heeft genomen om vrouwen toe te laten tot de ambten van predikant, ouderling en diaken. Daarmee heeft deze kerkenraad de dringende oproep om een pas op de plaats te maken in het nemen en uitvoeren van besluiten inzake de vrouw in het ambt, waartoe onze huidige synode unaniem besloot, in de wind geslagen. Ook de classis - nog maar kort geleden bijeen - is in het nemen van dit besluit niet gekend. Uit berichten in de media blijkt bovendien, dat ook gemeenteleden van Zwolle zelf zich overruled en niet gekend weten door dit besluit. We kunnen niet anders zeggen dan dat deze beslissing met minachting voor het kerkverband genomen is. Zo gaat de raad in tegen het uitgangspunt van onze kerken dat binnen het kader van de gereformeerde schriftbeschouwing en ambtsopvatting het onmogelijk is de ambten open te stellen voor vrouwen.

Het moderamen van de generale synode van onze kerken heeft het besluit van de kerkenraad van Zwolle inmiddels 'verdrietig en onjuist' genoemd en daarbij verwezen naar de uitspraken van de synode in 1998, die onderstreept werden in 2001. Grondig is destijds gestudeerd op de vraagstukken rond de vrouw in het ambt. Nadrukkelijk is daarbij gesteld dat het tot het bijzondere ambt behoort om ambtelijk leiding te geven aan de gemeente. Na een intensieve studie heeft de synode toen uitgesproken dat het dragen van een ambt uitsluitend voorbehouden is aan mannenbroeders. Verschillende deskundigen hebben uitgesproken, dat als een plaatselijke kerk deze besluiten welbewust terzijde schuift, en dat ook nog op een moment dat men weet dat de GS zich op deze kwestie zal beraden, men zich feitelijk buiten het kerkverband plaatst.

Van harte hopen we dat de kerkenraad van Zwolle zich zal afwenden van de onschriftuurlijke praktijk van het instellen van vrouwelijke ambtsdragers en zal terugkeren tot de gemeenschap van onze kerken.

Bestuur Bewaar het Pand