Jaargang 2018 is toegevoegd!

'Duivelen op de knieeen (...) Daar ligt een diepe troost in. Want als duivelen zich smekend tot Christus richten, dan tekent ons dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Zijn macht gaat zelfs over duivelen. (...) Zou Hij niet bij machte zijn om ook uw banden te verbreken?'
ds. A.J.T. Ruis

 

  • Meditatie Lukas 23:35a (wijlen ds. P. Beekhuis)
  • Voor de jongeren: Leeuwenhoning (ds. M.A. Kempeneers)
  • Ambtelijke praktijk: Paulus' houding in Rome - 10 (ds. M.C. Tanis)
  • Bijbellezen met de Schotse schrijvers: Christus en de bezetene         van Gaddara- 4  (ds. A.J.T. Ruis)
  • Sprekend verleden: ds. Th. van der Groe (ds. A. van Heteren)
  • Kerkelijk actueel: Verkiezingen (ds. P. Roos)
  • Vragenrubriek: de zonde mijner jonkheid (ds K. Hoefnagel)
  • Heilig leven - 3  (ds. J.M.J. Kieviet)

 

 

 

 

Onlangs verschenen

 

Prof.dr. A. Baars 
978-94-6278-200-6
€9,95


Koop hier

 

Ds. A.J.T. Ruis 
978-94-0290-272-3 
€12,50


Koop hier

 

Steunbetuiging

Het bestuur van Bewaar het Pand wil gaarne een reactie geven op de lezing ‘Crisis in de CGK’ van prof. dr. H.J. Selderhuis. We doen dit omdat het eerstvolgende nummer van ons blad pas over twee weken verschijnt en we ons geluid daarom vrij laat kunnen laten horen.

De Apeldoornse hoogleraar heeft gesproken over een crisis die zich in onze kerken voltrekt. Ons bestuur steunt van harte zijn visie op de situatie van onze kerken. Wij verkeren als kerken inderdaad in een ernstige impasse. Jarenlang werden plaatselijke gemeenten gefaciliteerd om verregaande samenwerking te zoeken met de GKV en de NGK. En dat terwijl de GKV zich steeds verder verwijderden van Schrift en Belijdenis. Het kon niet uitblijven dat ontwikkelingen binnen de Vrijgemaakte kerken zouden doorwerken in de zgn. samenwerkingsgemeenten. Dit voltrekt zich momenteel op grote schaal en met verregaande consequenties.

Er is ooit in ons blad geschreven over een man, die met zijn benen op twee verschillende schepen staat, terwijl het ene schip langzaam wegdrijft. Dat moet verkeerd gaan.

Prof. Selderhuis heeft duidelijk en moedig uitgesproken dat wij als kerken ons moeten houden aan de gemaakte afspraken. Wie dat niet doet, stelt zich buiten het kerkverband. Wij zijn, ondanks de teleurstellende ontwikkelingen, dankbaar dat er overeenstemming is met de woorden van de inleider. Op die manier hopen we samen te kunnen optrekken, met vele anderen, om de rechte weg te gaan.

We hopen en bidden dat de verschillende kerkelijke vergaderingen, die dezer dagen gehouden worden, mogen handelen in het belang van onze kerken en bovenal tot de eer des Heeren. Zo mogen we uitzien naar de komende Generale Synode.

Wanneer door prof. dr. A. Huijgen in zijn blog ‘Eenheid’ van 3 april jl. vooral opgeroepen wordt tot het voorkomen van polarisatie, zien we daarin – behalve het belang van voorkoming van polarisatie – tegelijk een groot gevaar. De posities van voor- en tegenstanders tegen de vrouw in het ambt (al lijken die termen te moeten worden ingewisseld voor een meer verhullend spreken) dreigen in de aanloop naar de synode gelijkgeschakeld te worden; een ieder heeft zijn beweegredenen en belangen. Het uitgangspunt lijkt hier te veel gezocht te worden in de nood van de samenwerkingsgemeenten, terwijl de bezwaren van de tegenstanders worden geassocieerd met ‘beheersingsdrang uit wantrouwen’ en denken vanuit ‘onze bubbel’. Wat in de Christelijke Gereformeerde Kerken echter steeds bepalend is geweest, is niet het ‘hoe lezen wij?’, maar het ‘alzo spreekt de Heere’! Van harte spreken we de wens uit dat de Heere ons zal bewaren bij de eenvoud van Zijn Woord en bij de brede traditie der eeuwen; onomwonden heeft de Kerk op grond van de Schrift altijd geleerd en gepraktiseerd dat het alleen mannen gegeven is een kerkelijk ambt te ontvangen. Dat moet ons veel te zeggen hebben! Moge de Heere wijsheid geven aan hen die op onze synode verantwoordelijkheden dragen.