Bezorgde brief aan de Bremische Evangelische Kirche aangaande de schorsing van ds. Olaf Latzel

'De dwaling van Marcion lijkt misschien afkomstig uit een andere wereld, maar ze is volop actueel. (...) Maar op subtiele wijze hebben ze allerlei gedeelten uit Gods Woord die hen niet van pas kwamen, afgeplakt.'
Ds. A.J.T. Ruis

 

  • Meditatie Hebreeen 13:17-18 (Octavius Winslow)
  • Voor de jongeren: Sleepy Joe (ds. M.A. Kempeneers)
  • Ambtelijke praktijk: Het pastoraat ging door (ds. M.C. Tanis)
  • Leren van de vroege kerk - Irenaeus - 1 (ds. A.J.T. Ruis)
  • Kerkelijk actueel: Geestverwantschap (ds. P. Roos)
  • Vragenrubriek: De 100-jarige zondaar (ds K.Hoefnagel)
  • Kenmerkenprediking - 8 (ds. J.M.J. Kieviet)
  • Sprekend verleden - Luther: Het Hogepriesterlijk gebed - 7                (ds. A. van Heteren)
  • Puriteinse emigranten - 2 (prof.dr. A. Baars)

 

 

 

 

 

 

Onlangs verschenen

     

Ds. M.A. Kempeneers 
978-94-9243-361-9
€16,90


Koop hier

  

 

Ds. J.M.J. Kieviet 
978-90-3312-996-4  
€15,90

 
 Koop hier                                       

      

 Ds. A.A.Egas e.a.
 978-94-6335-072-3
 €18,50

 
Koop hier

 

   Ds. F. Bakker 
   978-908718-222-9 
   €13,95

 
    Koop hier

De vertaling van de brief is onderaan de bladzijde te lezen

Bremische Evangelische Kirche

t.a.v. Kirchenausschuss
Franziuseck 2-4
28199 Bremen 

Urk, 6 januar 2021

L.S.,

Auch uns in den Niederlanden erreichen beunruhigende Berichte aus Deutschland. Es geht um der Prozess rundum Pfarrer Olaf Latzel.

Wir schreiben Ihnen im Namen eines Teils der Chr. Geref. Kirchen in Holland; wir sind vereint in der Stiftung "Bewaar het Pand" (1 Tim. 6:20).

Ihre jüngste Äußerungen über Latzel haben die Meinungsfreiheit ernsthaft bedroht. In einer Demokratie kann jeder seine Meinung haben und die Meinung an anderen durchgeben. Wir verstehen, dass auch andere Interessen sprechen. Wir können niemandem wehtun, und jeder, auch Homosexuelle, sollte in der Kirche willkommen sein. Die Gemeinde Martini hat ausgesprochen dass jeder, in der Kirche willkommen ist.

Es gibt jedoch noch ein andere, dringender Grund.

Als Kirche sind wir alle berufen, das Wort Gottes zu bewahren und zu sichern.

Es kann doch nicht sein, dass die rechte Darstellung des Wortes Gottes von der Kirche verboten und missverstanden wird. Latzel hat die Bibel auf seiner Seite. Er kann sich zu 100 Prozent auf die Bibel verlassen. Seine Aussagen können manchmal heftige Reaktionen hervorrufen, aber er hat seine zu scharfe Äußerungen zurückgewiesen. Er meinte nur die Menschen, die ihn und seine Gemeinde Aergerniss gegeben haben. Das unangemessene Verhalten dieser Menschen kann doch nicht von Ihnen geschützt werden.

In diesen Zeiten geht es um die Autorität des Wortes Gottes. Jesus sagt uns, dass wir in seiner Wahrheit bleiben sollen. Nicht der kleinste Teil des Gesetzes sollte missachtet werden (Matthäus 5:17-20).

Ihre Erklärung ist wichtig für ganz Europa und die freie Welt.

Wir bitten Sie höflich, die vorgeschlagene Aussetzung rückgängig zu machen.  Wir sind davon überzeugt, dass Latzel selbst die Lektion in dieser Angelegenheit zu Herzen genommen hat.

Wir wünschen Ihnen den Segen Gottes bei ihre weitere Entscheidungen.

Mit herzliche Grüsse,

Pastor A. van Heteren, secretär

Vertaling

Ook wij in Nederland krijgen verontrustende berichten uit Duitsland. Het gaat over het proces rond dominee Olaf Latzel.

Wij schrijven u namens een deel van Chr. Geref. Kerken in Nederland; we zijn verenigd in de stichting "Bewaar het Pand" (1 Tim. 6:20).

Uw recente opmerkingen over Latzel hebben de vrijheid van meningsuiting ernstig bedreigd. In een democratie kan iedereen zijn of haar mening hebben en deze doorgeven aan anderen. We begrijpen dat ook andere belangen spreken. We willen niemand pijn doen, en iedereen, ook homoseksuelen, zouden welkom moeten zijn in de kerk. De Martini-gemeente verklaarde dat iedereen welkom is in hun kerk.

Er is echter nog een andere, dringender reden.

Als kerk zijn we allemaal geroepen om het woord van God te bewaren en veilig te stellen.

Het kan niet zo zijn dat de juiste uitleg van het Woord van God wordt verboden en verkeerd wordt begrepen. Latzel heeft de Bijbel aan zijn zijde. Hij kan 100 procent op de Bijbel vertrouwen. Zijn uitspraken kunnen soms gewelddadige reacties oproepen, maar hij heeft zijn te harde uitspraken afgewezen. Hij bedoelde alleen de mensen die hem en zijn gemeenschap bedreigden. U kunt het ongepaste gedrag van deze mensen niet beschermen.

Deze tijden gaan over de autoriteit van Gods Woord. Jezus zegt ons in Zijn waarheid te blijven. Niet het kleinste deel van de wet mag worden genegeerd (Matteüs 5: 17-20).

Uw aangifte is belangrijk voor heel Europa en de vrije wereld.

Wij verzoeken u vriendelijk om de voorgestelde schorsing ongedaan te maken. Wij denken dat Latzel zelf de les over deze kwestie ter harte heeft genomen.

Wij wensen u de zegeningen van God bij uw verdere beslissingen.