Oproep bestuur BhP aan Synode ivm uitstel besluit vrouw en ambt

Uitstel besluit vrouw en ambt?

Op D.V. dinsdag 16 maart hoopt de generale synode van onze kerken opnieuw (online) te vergaderen. Punt van bespreking is de voortgang van de synode. Er is een voorstel geformuleerd om een uitspraak over vrouw en ambt uit te stellen tot 2022. Daarvoor worden verschillende argumenten aangevoerd.

Het afgelopen jaar heeft duidelijk laten zien dat diverse gemeenten waar men de vrouw in het ambt voorstaat, zijn overgegaan tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers. Daarmee is niet alleen gehandeld tegen de Schrift, de aangenomen kerkorde en het besluit van de synode van 1998. Daarnaast heeft men ook de unanieme (!) oproep van onze synode d.d. 31 januari 2020 aan de plaatselijke kerken terzijde geschoven om zolang de synode duurt, geen besluiten te nemen die afwijken van bestaande landelijke afspraken. Het laat zien dat we ons als kerken in een noodsituatie bevinden, waarbij de eenheid ernstig wordt bedreigd.

Deze situatie een jaar op zijn beloop te laten, lijkt ons dan ook niet verantwoord. Het is niet denkbeeldig dat in het tussenliggende jaar nog meer gemeenten zullen overgaan tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers, waardoor de eenheid nog meer zal afbrokkelen. De zorg voor deze gemeenten overlaten aan het moderamen en/of de classes (die nu in veel gevallen ook alleen digitaal vergaderen en in sommige gevallen zelfs niet bijeenkomen), lijkt ons geen recht te doen aan deze noodsituatie.

Daarom roepen we de synode op zich te beijveren om D.V. juli / augustus van dit jaar nog fysiek bijeen te komen en tot een uitspraak te komen. Zou het werkelijk niet mogelijk zijn om fysiek te vergaderen? Anders is een online vergadering onontkoombaar. Maar de prijs van uitstel is te hoog.

We stemmen in met wat onze hoogleraar kerkrecht in De Wekker van 19 februari jl. schreef: ‘Wat wel kan is dat de CGK-synode nu besluiten neemt op grond van de voorstellen die uitvoerig voorbereid en besproken zijn, en vervolgens een deputaatschap instelt dat zich bezint op hoe die besluiten met de plaatselijke kerken gecommuniceerd worden en hoe zij vorm krijgen. Gelukkig kon de synode over deze zaken spreken en voorstellen voorbereiden toen we nog fysiek konden samenkomen. Dat de besluiten nu digitaal genomen moeten worden is jammer, maar wel mogelijk.’

Intussen roepen we iedereen op om onze kerken en de komende synodevergadering in de gebeden te gedenken.

Bestuur Bewaar het Pand