Toespraak voor de GS op 30-1-2020 van prof.dr. Jonggil Byun van de Presbyteriaanse Kerk in Korea (Koshin)

Jonggil Byun

Afgevaardigde van de Presbyteriaanse Kerk in Korea (Koshin)
Prof. Nieuwe Testament van het Korea Theological Seminary

Geachte leden en afgevaardigden in Christus,
Als afgevaardigde van de Presbyteriaanse Kerk in Korea (Koshin), breng ik u hierbij de groet van onze kerken in onze Heere Jezus Christus.
Onze kerken zijn de afgelopen jaren rijkelijk gezegend. De Koshin-kerken zijn in 2016 herenigd met een kleine groep (van ongeveer 200 kerken) die in de jaren 1960 waren afgescheiden op grond van het aanklagen van broeders in wereldlijke rechtbanken. Aangezien deze groep dezelfde historische achtergrond en dezelfde geloofsovertuiging heeft, waren er in de hereniging geen moeilijkheden. De Koshin-kerken tellen nu meer dan 2 000 gemeentes en hebben ruim 270 000 leden.
In het algemeen worden de Koreaanse kerken echter geconfronteerd met een moeilijke omgeving. De wereld staat vijandig ten opzichte van kerken, hen uitdagend onder het voorwendsel van tolerantie en gelijkwaardigheid. De Koreaanse kerken hebben ook van binnenuit te kampen met vele problemen als morele corruptie, Schriftkritiek, pluraliteit, nieuwe perspectieven, de vrouw in het ambt, homoseksualiteit, etc.
Te midden van alle moeilijkheden houden de Koshin-kerken vast aan de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. Wat de kwestie van de vrouw in het ambt betreft, hebben de Koreaanse kerken traditioneel het bijbelse onderricht gevolgd, zich tegelijk flexibel opstellend door vrouwen toe te staan een actieve rol in de kerkdiensten te bekleden. Het merendeel van de Koreaanse kerken heeft “tijdelijke diakenen” (d.w.z. handelende diakenen) naast de “gewijde diakenen” (door handoplegging). “Tijdelijke diakenen” worden voor de duur van één jaar, ieder jaar, door de kerkenraad aangesteld (zonder handoplegging). Ook vrouwen worden als “tijdelijk diaken” aangesteld. Deze “tijdelijke diakonessen” zijn in de kerkdiensten in verschillende gebieden werkzaam.
Daarenboven kennen de Koreaanse kerken “zorg-zusters”. Dezen worden door de kerkenraad verkozen, maar worden zonder handoplegging gewijd. “Zorg-zusters” zijn gewoonlijk ouder dan de vrouwelijke diakenen (i.e. tijdelijke diakonessen) en hun getal is kleiner. “Zorg-zusters” participeren niet in de leiding van de gemeente; de titel wordt als eretitel beschouwd. Zij bewijzen echter een grote dienst aan de gemeente door de zieken of hen met een zwak geloof te bezoeken en zorg te dragen voor zusters in moeilijkheden.
Op deze wijze hebben de Koreaanse kerken gedurende een lange tijd vrouwen een actieve rol in de kerkdiensten toegestaan, zonder het bijbelse onderricht te veronachtzamen. Momenteel echter hebben vele kerken in Korea deze traditie achter zich gelaten en hebben zij alle ambten opengesteld voor vrouwen, ook die van predikant en vrouwelijke ouderling. De Koshin-kerken zijn samen met andere conservatieve kerken niet in deze trend meegegaan en houden zodoende stevig vast aan het Schriftuurlijke onderricht. Wij vrezen dat wanneer het ambt voor de vrouw wordt opengesteld, de acceptatie van homoseksualiteit de volgende stap zou zijn, aangezien het hermeneutische principe in kwestie hetzelfde is.
Wij nemen waar dat het volgen van Christus in deze tijd moeilijk en risicovol is. Maar Jezus zei: “Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.” (Matt. 16:24) De Koshin-kerken zijn nakomelingen van hen die ernstig geleden hebben onder de Japanse bezetting, omwille van het Shintoïsme (de aanbidding van de Japanse keizer). Zij werden in gevangenschap gezet, gemarteld en enkelen van hen zijn martelaren geworden. Zij hebben waarlijk hun geloof tot de dood behouden (Op. 2:10). Hierom hebben de Koshin-kerken als motto’s “het geloof van de martelaren” en “reinheid in het leven”. Dit komt allemaal uit de Bijbel, dat het ware, onfeilbare Woord Gods is. Zij wilden trouw aan God zijn, zoals in de Bijbel geschreven staat, tot de dood toe, ten koste van al hun levens. Wij hebben diep respect voor een dergelijk geloof van onze voorouders.
De Koreaanse maatschappij is nu sterk veranderd. Zo zijn ook de Nederlandse maatschappij en de gehele wereld veranderd. Maar het Woord van de Heere verandert niet en blijft tot in eeuwigheid (1 Petr. 1:25). Wij zijn geroepen dit Woord van God te volgen. In deze moeilijke wereld geven vrienden in het geloof, ver weg, ons vreugde en moed om gezamenlijk Christus te volgen.

Moge God uw kerken zegenen en u kracht geven, opdat u trouw blijve aan God, voor Wie wij gezamenlijk staan.