Toespraak voor de GS op 30-1-2020 van rev. F. Van Der Zwaag van de Heritage Reformed Churches of North America

Geachte Afgevaardigden,

Wij zijn verblijd dat wij opnieuw een uitnodiging hebben ontvangen om uw synodevergadering bij te wonen. Namens de Heritage Reformed Congregations groeten wij u met een hartelijke en broederlijke groet. Daarmee belijden wij niet alleen dat wij samen deel mogen uitmaken van de ene, heilige, en algemene kerk van Jezus Christus, maar ook dat wij samen staan in de rijke traditie en erfenis van de Reformatorische kerken in Nederland. Ook voor ons kerkverband is het rijke erfgoed van de Nadere Reformatie en de Afscheiding van 1834 bepalend voor onze geestelijke identiteit.
Wij zijn dankbaar voor deze wederzijdse erkenning en dat de invloed van deze erfenis herkenbaar is in wat u uitdraagt en in uw prediking—een prediking die schriftuurlijk, Christocentrisch, belijdenisgetrouw, en bevindelijk is. Het is ons oprecht gebed dat wij samen, door de bediening van de verheerlijkte Koning van de Kerk, onze Heere Jezus Christus, getrouw mogen blijven aan dit rijke erfgoed te midden van een godsdienstige en seculiere context die hier steeds duidelijker haaks op staat.
Graag willen wij ook hier onze erkentelijkheid uitspreken voor de goede en vruchtbare samenwerking tussen de Puritan Reformed Theological Seminary te Grand Rapids, Michigan, en uw Theologische Universiteit te Apeldoorn. Deze samenwerking wordt ook zichtbaar in het feit dat een groep studenten nu een doctorsgraad kunnen verwerven die door beide seminaries wordt erkend, alsook dat er gewerkt wordt aan de oprichting van een Puriteins Studiecentrum voor Europa. Het is onze hartelijke wens en bede dat de nauwe samenwerking tussen onze seminaries verdere voortgang zal krijgen. Het behoeft geen betoog dat wij geroepen worden te dienen in een cultuur die vijandig tegenover de kerk staat. Daarom vereist de voortgang van de zaak van Christus, hier en elders in de wereld, niet alleen onze samenwerking als broeders van hetzelfde huis, maar moet ook de samenwerking tussen onze seminaries een prioriteit zijn voor onze kerverbanden.
Alhoewel de Heritage Reformed Churches een klein kerkverband is (10 gemeenten), mogen wij toch de bijzondere leiding van de Heere opmerken in het feit dat wij, via de Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS), niet alleen dienstbaar mogen zijn aan onze eigen gemeenten, maar ook aan gereformeerde kerken wereldwijd. PRTS functioneert onder het toezicht van onze synode, maar wij werken heel nauw samen met uw zusterkerk, de Free Reformed Churches of North America (FRC). Dat blijkt ondermeer uit het feit dat een aantal broeders van de FRC deel uitmaken van het bestuur van PRTS, en dat PRTS ook structureel financiële steun vanuit de FRC ontvangt. Studenten uit beide kerkverbanden volgen de opleiding tot dienaar des woords aan PRTS. Mede hierdoor wordt de groeiende band tussen beide kerkverbanden verder bevestigd en bestendigd.
Toch overstijgt de betekenis van PRTS de grenzen van onze beide kerkverbanden. In het afgelopen jaar stonden er bij PRTS 224 studenten ingeschreven, afkomstig vanuit 20 landen en 30 kerkverbanden. Daarnaast zijn er nu ook vier andere locaties waar studenten de Master-opleiding via PRTS kunnen volgen: één in Brazilië voor Zuid-Amerika, één in Egypte voor het Midden Oosten en Afrika, één in London voor Europa, en één in Taiwan voor China, Zuid-Korea, Indonesië, en de Filipijnen. Het aantal ingeschreven studenten zal daardoor toenemen (17 nieuwe studenten uit Brazilië staan al ingeschreven), wat naar wij hopen ook bijdraagt aan de groeiende en bredere invloed wereldwijd van het Reformatorsich gedachtengoed. Onze hoogleraren en plaatselijke hoogleraren zullen gezamelijk optrekken in deze nieuwe en uitdagende onderneming. De keuze van deze vier lokaties, en de daaraan verbonden lokale staf, is na grondig onderzoek gemaakt en deze instituten zijn klassiek gereformeerd. De Th. M graad zal door PRTS verleend worden.
Wij hebben eerder al iets gezegd over het belang van de handhaving van ons rijk, schriftuurlijk, Christocentrisch, belijdenisgetrouw, en bevindelijk erfgoed. Als wij dat wederzijds los zouden laten, zullen ook wij vervallen tot kerken die op de mens gericht zijn, en waar de Schrift óf aan de kant gezet wordt, óf waar men de Schrift naar menselijke maatstaven uitlegt. Helaas is zulk verval een herkenbaar feit in de kerkgeschiedenis—ook hier in Nederland.
Het feit dat u de erfenis van onze vaderen wilt behouden en veiligstellen blijkt uit uw verzoek om ons hier uit te spreken over de uiterst gevoelige kwestie van de mogelijke toelating van vrouwen tot de ambten van de kerk. Wij willen hieraan voldoen door een korte samenvatting te geven van de onzes inziens duidelijke taal van de Schrift aaangaande deze kwestie, alsmede de daaruit voortvloeiende stellingnames.
Allereerst willen wij hierbij aandacht vragen voor het indirecte getuigenis van de Schrift dat God uitsluitend mannen roept om leiding te geven aan Zijn kerk. In de tweede plaats, willen wij twee passages uit het Nieuwe Testament aanhalen waarin duidelijk wordt aangegeven dat vrouwen geen leiding hebben te geven in de kerk.

Het indirecte getuigenis van het Oude Testament
• God roept alleen mannen tot leidinggevende posities (b.v. Noach, Abraham, Mozes, de Koningen);
• Alleen mannen mochten als priesters dienen;
• Alleen mannen dienden als oudsten (of ouderlingen) in de gemeenschap van Israël.

Het indirecte getuigenis van het Nieuwe Testament
• Jezus riep twaalf mannen tot Zijn apostelen;
• De apostelen verkozen een man om de lege plaats van Judas in te nemen;
• De apostelen hebben zeven mannen verkozen tot het ambt van diaken;
• De kerkenraad van de gemeente te Jeruzalem bestond uitsluitend uit mannen;
• Deze kerkenraad heeft twee mannen aangewezen om de kerken van de genomen besluiten op de hoogte te brengen;
• In 1 Timotheus 3 en Titus 1 vinden wij de geïnspireerde kwalificaties van ambtsdragers, en éen daarvan is dat zij “ener vrouwe man” moeten zijn (en niet omgekeerd!)

Het directe getuigenis van het Nieuwe Testament
• “God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen. Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken” (1 Kor. 14:33-35).
• “Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva” (1 Timotheus 2:13).

Het is onze overtuiging dat een objectieve lezing en interpretatie van deze ondubbelzinnige passages het indirecte bewijs van de beide testamenten bevestigt, en dus concluderen wij dat alleen mannen worden geroepen tot leiderschapsposities in Gods kerk.
Met alle liefde willen wij er daarom op aandringen om, in uw besprekingen over deze materie, u onvoorwaardelijk en in alle oprechtheid door Gods Woord te laten gezeggen. Wij zijn er diep van overtuigd dat het openstellen van de ambten in de kerk voor vrouwen niet in overeenstemming is met de Bijbel en daarom zeer schadelijke gevolgen voor de kerk zal hebben en tot grote interne verdeeldheid zal leiden. In Noord-Amerika hebben vele honderdduizenden zich aan hun kerken onttrokken toen deze onbijbelse praktijk door deze kerken werd aanvaard. Alleen al in de Christian Reformed Churches (zusterkerk van de voormalige Gereformeerde Kerken) is het ledental teruggelopen van ongeveer 350.000 leden tot 200.000 leden nadat de synode besloot om vrouwen toe te laten tot de kerkelijke ambten.
Naast de hieruit voortvloeiende interne verdeeldheid, heeft de aanvaarding van deze onbijbelse praktijk in Noord-Amerikaanse gemeenten bewezen dat andere gevolgen ook niet uit zullen blijven:
(1) Het zal de geestelijke gezondheid en saamhorigheid van de gemeente ernstig aantasten, mede door het genereren van eindeloze discussies, artikelen, boeken, enz. De onherstelbare schade die daardoor wordt aangericht is zodanig dat bedoelde kerkverbanden hier niet onbeschadigd bovenuit kwamen.
(2) Als een kerkverband eenmaal de weg inslaat van een inlegkundige verklaring van de Schrift, waarin duidelijk geleerd wordt dat vrouwen geen ambtelijke posities mogen hebben in de kerk, zal het onvermijdelijke gevolg zijn dat ook andere kernwaarheden van de Gereformeerde leer gevaar lopen.
Als het gezag van de Schrift eenmaal is ondergesneeuwd en weggeredeneerd, zal een kerkverband door een vloedgolf van vrijzinnigheid overspoeld worden, met als resultaat dat het “dus zegt de Heere” vervangen zal worden door “dus begeert en zegt de mens.” Wij zijn van mening dat de toelating van vrouwen tot de kerkelijke ambten de snelste weg is om het schriftuurlijke, gereformeerde, belijdenisgetrouwe, en bevindelijke karakter van een kerkverband te verliezen. Het zal verwoestende gevolgen hebben en, tenzij God Zelf tussentreedt, zal een kerkverband dat zich daaraan schuldig maakt haar “Sola Scriptura” ijkpunt voorgoed verliezen.
Uit liefde tot Christus, tot Zijn Woord, tot Zijn Kerk, en tot uw kerkverband willen wij u daarom met klem oproepen om het voorstel om de kerkelijke ambten open te stellen voor vrouwen resoluut af te wijzen als een onjuiste herinterpretatie van de Schrift.
Tot slot zeggen wij u dank voor het feit dat u ons de gelegenheid hebt gegeven om ons naar u uit te spreken over deze uiterst gevoelige materie. Het is onze hartelijke wens dat u zich, ook in uw verdere besprekingen, zult laten leiden door Gods onfeilbaar Woord en dat uw beslissingen naar de zin en mening van de Geest van dat Woord mogen zijn. Wij beschouwen het als een bijzonder voorrecht dat wij in uw midden mogen zijn. Het is onze oprechte wens dat de broederlijke band die ons wederzijds verbindt verder zal blijven groeien en dat er ook andere mogelijkheden zullen zijn om vruchtbaar samen te kunnen werken in het dienen van de Koning van de kerk, onze Heere Jezus Christus.
Bovenal is het ons gebed dat Gods Geest de bediening van Woord en Sacrament rijk zal zegenen in uw gemeenten. De Heere geve dat door de bediening van Zijn Geest Gods kinderen “op mogen wassen in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus” en dat verloren zondaren tot een zaligmakende kennis van deze alles overtreffende Zaligmaker geleid mogen worden.
Wij besluiten daarom met de bekende woorden van Psalm 20:1 (berijmd):

Dat op uw klacht de hemel scheure;
Dat zich de HEER' ontdekk'!
De God van vader Jakob beure
U in een hoog vertrek.
Hij doe in gunstrijk welbehagen,
Uit Sions tempelzalen,
Om u te helpen en te schragen,
Zijn zegen nederdalen.

In hartelijke en broederlijke verbondenheid,

De Heritage Reformed Churches