Zorgen Bewaar het Pand om koers Christelijke Gereformeerde Kerken

Het bestuur van stichting Bewaar het Pand maakt zich zorgen over ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Het roept de lezers van het gelijknamige blad ertoe op om „het aangezicht van de Heere te zoeken met het gebed of Hij Zich wil ontfermen over onze kerken.”


Het bestuur schrijft in het dinsdag verschenen nummer van Bewaar het Pand onder meer dat er grote bezwaren leven tegen de prediking in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Op plaatselijk niveau werken veel christelijke gereformeerde kerken en gereformeerde kerken vrijgemaakt samen. „Zaken als de noodzaak van wedergeboorte en de feitelijkheid van tweeërlei verbondskinderen krijgen in deze prediking onvoldoende plaats.”

Bewaar het Pand maakt zich daarnaast zorgen over de manier waarop er binnen de GKV over verzoening en de vrouw in het ambt wordt gesproken. Ook de toenadering tot de Nederlands Gereformeerde Kerken wijst de stichting af.

Het bestuur zegt dankbaar te zijn voor het rapport over homoseksualiteit dat de generale synode van de CGK in 2013 unaniem aanvaardde. „In dit rapport werd warm meeleven verwoord aangaande hen die worstelen met hun homoseksuele gerichtheid. Dat wordt echter niet in mindering gebracht op de duidelijke uitspraak dat de praktijk van homoseksualiteit in de Schrift zonde wordt genoemd.” Bewaar het Pand vindt het echter „verontrustend” dat veel gemeenten in de CGK de synode om revisie van dit rapport hebben gevraagd.

Ook de afvaardiging van niet-christelijke gereformeerde ambtsdragers naar de classes –bijvoorbeeld uit samenwerkingsgemeenten– is Bewaar het Pand een doorn in het oog. „Wij achten het ongewenst dat we op bovenplaatselijk vlak worden geconfronteerd met een eenheid die wij niet begeren.”

Deze ambtsdragers krijgen alleen een adviserende stem, zo besloot de generale synode vorig jaar. Ze mogen ook geen classicale taken uitoefenen. „We achten het van groot belang dat men zich in alle classes ook aan deze beperkingen zal houden. Maar intussen is wel weer een volgende stap gezet. De vraag is wat dit besluit voor gevolg heeft als de GKV vrouwen tot de ambten toelaten.”

Bewaar het Pand staat ook kritisch tegenover de komst van de Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). De beoogde partners in dit project zijn de Theologische Universiteit Apeldoorn van de CGK, de Theologische Universiteit Kampen van de GKV, de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en –bestuurlijk op persoonlijke titel– de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Het bestuur vreest dat in de GTU het „eigen geluid” van de CGK minder gehoord zal worden. „Ook voorzien we dat de GTU als een katalysator zal werken ten aanzien van eenwording” met de GKV en de Nederlands Gereformeerde Kerken. „We constateren dat van verschillende kanten druk wordt uitgeoefend op de vorming van de GTU. We achten een dergelijke pressie ongewenst.”

De generale synode van de CGK sprak in november over dans en drama in de eredienst. De synodebespreking leverde de bestuursleden van Bewaar het Pand „een sterk gevoel van vervreemding” op.